Főoldal > Cikkek > Gyermeknevelés > Az intelligencia 8 típusa: Hogyan vedd észre, hogy mi a gyermeked erőssége? - Interjú Csernus Ágnessel - Szülők Lapja

Az intelligencia 8 típusa: Hogyan vedd észre, hogy mi a gyermeked erőssége? - Interjú Csernus Ágnessel

Szülőklapja képA szülő-gyerek konfliktusok nagy részét az okozza, hogy a mi elvárásaink és az ő adottságai nincsenek teljesen szinkronban egymással, így aztán irreális teljesítményeket várunk el tőle, és a tanulási nehézségeiben sem tudunk hatékonyan segíteni neki.

Szerző: Szülők lapja
2012-10-02
Forrás: Szülők lapja
kuldeskuldeskuldeskuldes
vonal

A szülő-gyerek konfliktusok nagy részét az okozza, hogy a mi elvárásaink és az ő adottságai nincsenek teljesen szinkronban egymással, így aztán irreális teljesítményeket várunk el tőle, és a tanulási nehézségeiben sem tudunk hatékonyan segíteni neki. Ha azonban felismerjük, hogy melyik intelligenciatípus az erőssége, akkor örömtelibbé, sikeresebbé tehetjük iskolai pályafutását.

Az intelligenciának többféle fajtája is lehet
A mai iskolarendszer túlnyomórészt a nyelvi-verbális, illetve a matematikai-logikai intelligencia területén elért eredményeket méri és értékeli, holott a neves pszichológus, Howard Gardner szerint életünk során a többi típusra is ugyanolyan nagy szükségünk van, azok is éppolyan értékesek.

Ha egy gyermeknél a fent említett két intelligenciaterület valamiért kicsit gyengébb, akkor az iskolában több kudarc éri. Éppen ezért különösen is fontos, hogy megtaláljuk, hogy mik az erősségei, hiszen az ott elért sikerek felfelé húzhatják az addig kevésbé sikeresnek bizonyuló területeken is.

Hogy miként működhet ez a gyakorlatban?
Az egyik fiam például kifejezetten nehezen tanul meg mindenféle verset, főleg ha ebben még a ritmus sem segíti. Többször segítettünk neki azzal, hogy a férjem felvette neki MP3-lejátszóra, amit meg kellett tanulnia, én pedig lefénymásoltam és sorokra vágtam a szöveget. Így amíg kikereste, összerakta és egymás után helyezte a sorokat, és közben hallgatta a verset, használhatta a téri, a matematikai-logikai és a mozgásos intelligenciáját is. Minden esetben siker koronázta ezt a furcsa tanulási módot, és hiszem, hogy megérte a kicsit több szülői energiabefektetést.

Nem felesleges tehát, ha tudjuk, mely intelligenciafajtákra támaszkodhatunk gyermekünknél, hiszen ezek alapvetően meghatározzák a gondolkodásmódját és a tanuláshoz való viszonyát is.
 

8 intelligenciatípus - A te gyermeked melyikbe tartozik?


1. A nyelvi-verbális intelligencia
A nyelvi-verbális intelligencia tesz képessé a szóbeli és az írásbeli kommunikációra és annak megértésére. Ezt az intelligenciánkat használjuk, amikor nyelvet tanulunk, a gondolatainkat szavakba öntjük, ismereteinket átadjuk és elmagyarázzuk, amikor az emlékezetünkbe véssük az elhangzott vagy olvasott információt. Amikor szeretnénk másokat meggyőzni, a szónoki képességünket használjuk.

Az a diák, akinek magas a nyelvi-verbális intelligenciája, a tananyagot a nyelven keresztül közelíti meg, és szavakban gondolkodik. Általában jó a hallása, szeret írni, olvasni, történetet mondani, megbízható a helyesírása, és könnyen emlékszik szavakra, nevekre, dátumokra. Élvezettel játszik szójátékot, kísérletezik a nyelv hangjaival, szavaival, mondataival, szereti a mondókákat, szívesen olvas, örömmel mond viccet, ügyesen fordít egyik nyelvről a másikra. Az előadást könnyen követi, boldogan vesz részt a vitákban. Többnyire sikeres a magyar irodalomban és a nyelvtanban, illetve az idegen nyelvek tanulásában.2. A matematikai-logikai intelligencia
A matematikai-logikai intelligenciát a problémák megoldására használjuk. Segítségével értjük meg a számokat és a műveleteket, fedezzük fel az összefüggéseket, és találunk rendszert az egymástól látszólag elszigetelt jelenségek között. Általa vagyunk képesek következtetéseket levonni, elvonatkoztatni, kategorizálni, általánosítani, valamint hatékonyan érvelni, és ezt használjuk, amikor hosszú magyarázatokat adunk, vagy mások érvelését követjük.

Az a diák, akinek kiemelkedő a logikai-matematikai intelligenciája, számokban, logikai összefüggésekben, elvont rendszerekben gondolkodik. Általában gyorsan és könnyen számol, jól érvel, szívesen kísérletezik, ügyesen old meg problémákat, és helyesen állít fel kategóriákat, viszonyrendszereket. Meg akarja érteni, hogyan működnek a dolgok, a fejtörőknek mindig a végére akar járni. Szívesen játszik számítógépes és stratégiai játékokat. Elsősorban matematikából, fizikából és a többi természettudományos tárgyból ér el jó eredményeket.

3. A képi-térbeli intelligencia
A képi-térbeli intelligencia az a képességünk, amellyel a háromdimenziós térben tájékozódunk. Ezáltal érzékeljük a minket körülvevő világ színeit, formáit, a térbeliséget, hozzuk létre a vizuális és térbeli ingereket. Idetartozik a belső képalkotás, a grafikus ábrázolás és a térképen vagy a táblázatokban való eligazodás képessége is.

Az, akinek ez az intelligenciaterület az erőssége, főleg képekben és a térformákban gondolkodik, rájuk emlékszik a legkönnyebben. Szeret rajzolni, festeni, tervezni, valamint alkotni, képet nézegetni és építeni. Jól olvas, gyorsan érti meg a grafikonokat és a táblázatokat, szívesen fejt rejtvényeket, ügyesen keveredik ki az útvesztőkből. Kitűnő a belső látása, és sokszor álmodozik, tisztán maga elé képzel képeket, eseményeket. Az iskolában a rajz, a földrajz, a művészettörténet és a geometria szokott jól menni neki.

4. A testi-mozgásos intelligencia
A testi-mozgásos intelligencia segítségével uraljuk a mozdulatainkat, érzések és gondolatok kifejezésére vagy egy meghatározott cél elérésére használjuk a testünket. Ez az intelligencia két területet ölel fel: a nagymozgásos és a finommotorikus képességeket, azaz általában kiváló mozgáskoordinációt, erőt, hajlékonyságot, gyorsaságot és kitűnő egyensúlyérzéket jelent, de ide tartozik a jó kézügyesség és a tapintás kifinomultsága is. A mozgásos intelligencia az emberi tudás egyik alapja, mert a világról való tudásunk lényegében szenzomotoros tapasztalatainkban gyökerezik.

A fejlett testi-mozgásos intelligenciával rendelkező gyerek elsősorban mozgás és érintés útján ismeri meg a világot. Főként ezek segítségével dolgozza fel a benyomásait, gyakran testbeszéddel kommunikál. Folyton ugrál, mozog, táncol, és sokat gesztikulál, mutogat, jól utánozza mások mozdulatait is. Szívesen szerel és barkácsol, szereti a sportokat, az ügyességi játékokat, jó a kézügyessége. Főként a testnevelésben, a technikában, illetve a színjátszásban sikeres.

5. A zenei intelligencia
A zenei intelligencia a ritmus, a hangmagasság, a dallam és a harmónia észlelésének, megkülönböztetésének, valamint létrehozásának és a zene előadásának a képessége. Egyaránt magában foglalja a teljes zeneművek és az apróbb zenei elemek befogadását, élvezetét, emlékezetbe vésését, valamint a zeneművek szerkezetének megértését és mindezek kritikai elemzését is.

Az a gyerek, akinek kiváló a zenei intelligenciája, hangokban, dallamban, ritmusban gondolkodik, könnyen jegyez meg és idéz fel számára ismerős zenéket. Érzékeny a különféle hangfajtákra, ügyesen megkülönbözteti a hangmagasságokat, nagyszerű az ütemérzéke. Szívesen énekel, dúdol, gyakran hangszeren is játszik, sokat hallgat zenét. Tanulmányai során az énekben, a hangszertanulásban tűnik ki a leginkább.

6. A természeti intelligencia
A természeti intelligencia az a képességünk, amellyel megkülönböztetjük és osztályozzuk a természeti jelenségeket, a növény- és állatfajokat. Városi környezetben elsősorban ez az intelligencia nyújt segítséget az élettelen tárgyak, az autó-, a ruha- és a sportszermárkák közötti eligazodásban is.

A kiemelkedő természeti intelligenciájú gyerek a természet jelenségein keresztül látja és ily módon érti meg a környezetét. Gyakran játszik állatokkal, szívesen gondozza őket. Sokat időzik a kertben vagy az erdőben. Követ, virágot, bogarat gyűjt, és megfigyeli őket. Észreveszi és osztályozza a hasonlóságokat, a különbségeket a növényfélék, az állatfajták és az élettelen természet világában. A környezetismeret, a biológia, a földrajz és a többi természettudományos tárgy az erőssége.

7. Az interperszonális, azaz társas intelligencia
Az interperszonális (társas) intelligencia más emberek érzéseinek, hangulatának, szándékának és indítékainak megértését jelenti. Magában foglalja a jó kommunikációs képességet, hiszen ennek segítségével értjük meg mások jelzéseit, arckifejezését, hangszínét, kézmozdulatait, és általa vagyunk képesek ezekre helyesen reagálni. Ez az intelligencia segíti a hatékony konfliktuskezelést és az együttműködési készséget is.

A kiemelkedő társas intelligenciával rendelkező diák a másokkal való együttműködés és beszélgetés során tanul a legtöbbet. Érzékenyen figyel társai hangulatára, gondolataira, sőt igényeire. Ügyes szervező, jó közvetítő és vezető. Szívesen barátkozik, sok időt tölt mások társaságában. Sokszor ad tanácsot, és képes befolyásolni másokat. Sikeres az iskolai vitákban, a csoportmunkában, örömmel korrepetálja társait, és gyakran ő szervezi meg az osztály szabadidős programjait.

8. Az intraperszonális, azaz személyes intelligencia
Az intraperszonális (személyes) intelligencia az önismeretet és az annak alapján meghozott döntések képességét jelenti. Segítségével reálisan látjuk tehetségünket és korlátainkat, a természetünket, vágyainkat, gondolatainkat, érzéseinket, szándékainkat, és megértjük választásainkat, valamint önuralmat és önbecsülést tanulunk.

Az a diák, akinek ez a terület az erőssége, a saját igényeihez, érzelmeihez és céljaihoz viszonyítja a világot. Helyesen látja önmagát, meg tudja határozni a céljait, képes tanulni a saját kudarcaiból. Sokat szemlélődik, álmodozik, tervezget, és reflektál a környezetére. Szívesebben dolgozik egyedül, a saját ütemében, az általa kialakított körülmények között. Az önkifejezést, elmélkedést, önálló munkát igénylő feladatokban, a fogalmazás-, a magyar-, az ének-, a rajz- vagy a filozófiaórán, esetleg a színjátszásban érheti el a legtöbb sikert.

Néhány gyakorlati ötlet
1. Egy jó mozgású, örökké mocorgó kisgyerek könnyebben tanul memoritereket (szavakat, verset stb.), ha valamilyen kitalált mozdulattal kísérheti a bevésődés folyamatát, például ha memorizálás közben el is mutogatja az adott kifejezést, vagy ha engedjük, hogy tanulás közben járkáljon, mozogjon.
2. Azoknak, akik képekben gondolkodnak, nagyon fontos, hogy az olvasott szöveg összefüggéseit valamilyen ábrán, nyilakkal is rögzítsék, így könnyebben vissza tudnak emlékezni rá. Különösen sokat segít a képi megjelenítés az alsó tagozatos gyerekeknek, ha elvont fogalmakat kell megérteniük és megtanulniuk.  
3. Vannak, akik hallás után tanulnak. Elég, ha valaki elmondja nekik, hogy mi van egy tételben, máris megjegyzik, de képtelenek arra, hogy órákat üljenek egy könyv felett, és kimazsolázzák belőle a lényeget.
4. Azok, akiknek fejlett az interperszonális intelligenciájuk, a csoportmunkában végzett feladatokból tudnak a leginkább profitálni. Például azzal, hogy otthon egy jót beszélgetünk a megtanulandó témáról, nagymértékben segíthetjük őket a tananyag elsajátításában. Ellenben azok, akiknek a személyes intelligenciájuk az erősebb, kevesebb részletre tudnak odafigyelni egy közös projekt megoldása során, mint ha egyedül kellene elboldogulniuk vele.

Szerző: Csernus Ágnes tehetségfejlesztési módszertani szaktanácsadó
Forrás: Family.hu - A cikk eredeti címe: Hányféleképpen lehetünk okosak?
Felhasznált irodalom:  Lengyel Zsuzsa: A többszörös intelligencia elméletének alkalmazása a helyesírás-tanításban. Anyanyelv-pedagógia, 2010/4.
Fotó: Freepik/Racool_studio

Címkék: intelligens, okos, gyermek, elvárás, intelligencia, ötlet, gyermeknevelés

vonal

[x] hirdetés

hirdetés

vonal

[x] hirdetés

hirdetés

vonal

[x] hirdetés

hirdetés

Tündéri versek és mondókák a baba öltöztetéséhez, fürdetéséhez, játékhoz, altatáshoz
Kattints ide >>

vonal

[x] hirdetés

OLVASD EL EZT IS!

Hogyan neveljünk boldog gyermeket? - Vekerdy Tamás interjú

A gyerekekkel való jó időtöltést nem kell napokhoz kötni – fejti ki véleményét Vekerdy Tamás pszichológus, akit a gyermek–szülő kapcsolat különféle stratégiáiról kérdeztünk.

tovább a cikkre
A gyermeknevelés alapszabályai - tippek a sikeres gyermekneveléshez

Ahhoz, hogy valaki következetes, és szeretetteljes apa, vagy anya lehessen, szükség van némi meggyőződésre, elszántságra és határozottságra a nevelés, fegyelmezés területén, ugyanakkor egy óriási adag kreativitásra is, hogy a legváltozatosabban ki tudja mutatni a szeretetét a gyermek felé.

tovább a cikkre
Ne vedd el a gyermek kíváncsiságát!

A szülők gyakran széttárt karral állnak az olyan kérdésekkel szemben, mint : „Hogyan lesz az eső? Miért sós a tenger? Hol lakik az Isten? Mit esznek a hangyák?” A szülők negyede bevallotta, hogy ilyenkor kitalálnak valamit, vagy megpróbálják elterelni a gyerek figyelmét, hogy ne kelljen válaszolniuk.

tovább a cikkre
4 jó szándékú szülői mondat, amit a gyerekek egészen máshogy értelmeznek - Hogyan beszélj okosan a gyermekeddel?

Akár a jó szándékú szülők is okozhatnak maradandó pszichológiai károsodásokat a gyermekükkel való kommunikáció során. Bármilyen jó szándékkal mondunk ugyanis valamit, a gyerekek teljesen máshogy értik azokat.

tovább a cikkre

Vissza az előző oldalra

Legnépszerűbb

Recept ajánlatunk

Gesztenyefőzelék

Gesztenyefőzelék

Főzelékek >>
6 hónapos kortól. >>

Hozzávalók: 3,5 dkg gesztenye 6,5 dkg burgonya

Recept:

A gesztenyét meghámozzuk, majd megfőzzük, krumplinyomón átnyomjuk. A főtt, összetört burgonyával összekeverjük.

Különösen ajánlott a sovány, lassan fejlődő csecsemőknek!DIETETIKUS VÉLEMÉNYE:

Szénhidrátb(...) tovább a teljes recepthez...


Rovatok

Cikkek témái

Szolgáltatások

Terhesség hétről-hétreBaba fejlődéseGaléria   /   Videótár

Terhesség hétről hétre 

Nyereményjáték   /   Szakértők   /      Webáruház

Horoszkópok
Baba horoszkóp
Szülő horoszkóp
Szerelmi horoszkóp

Keresők
Névkereső babáknak
Receptkereső babáknak
Orvoskereső
Gyermekorvosi ügyeletek
Orvosi szótár
Baba-mama katalógus

rssRSS hírcsatorna

Kalkulátorok
Ezt olvastad már? [x]
vissza vissza