2023. december 07 |...

Főoldal > Cikkek > Közösségi élet > Változások az iskolások életében 2013. szeptembertől - Szülők Lapja

Változások az iskolások életében 2013. szeptembertől


Sok változás lesz az iskolások életében 2013. szeptembertől. Az összefoglalóból kiderül, hogy milyen változásokat vezetnek be, pl: 16 óráig kötelező az iskolában lenni, ingyenes tankönyvellátás, hittan és erkölcstan órák, kötelező mindennapos testnevelés, kötelező közösségi szolgálat a diákok számára, szülői igazolás, osztálypénz, iskolaköpeny viselése, stb.

Szerző: Szülők lapja
2013-08-22
Forrás: Szülők lapja
kuldeskuldeskuldeskuldes
vonal

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
 
- Mikor kezdődik a 2013-14-es tanév?
A tanítási év első tanítási napja 2013. szeptember 2., hétfő lesz, az utolsó tanítási nap: 2014. június 13., péntek.
 
- Kell-e tartanom attól, hogy megszűnik az iskola nyáron, ahová beírattam a gyermekemet?
Jogutód nélkül a 2013-14-es tanévben egyetlen intézmény sem szűnik meg. Azokon a településeken, ahol egy állami fenntartású általános iskola van, a felső tagozatos gyermekek – az alacsony osztálylétszámok ellenére – a jövőben is helyben tanulhatnak.
 
- Ha az én gyermekem augusztus 31-én lett 6 éves, de az osztályba olyanok is jönnek, akik már közel 8 évesek, az életkorból adódó esetleges problémákat hogyan fogják kezelni, megoldani a pedagógusok?
Ilyesmire eddig is volt példa, hiszen az iskolakezdés életkora eddig is rugalmas volt, és ezután is az marad. Alapvetően módszertani kérdésről van szó. Fontos, hogy az iskolába iskolaérett gyermekek kerüljenek. Amennyiben ez történik, a korkülönbségből adódó esetleges eltéréseket a tanítók kezelni tudják.
 
- Konkrétan mit fognak oktatni az egyes iskolákban?
Minden iskola a kerettantervek alapján maga állítja össze az egyes tanórák tematikáját. Ezek összeállítása során figyelembe kell venniük az új Nemzeti alaptantervben foglaltakon alapuló kerettanterveket, amelyeket a területért felelős miniszter rendeletben tett közzé.
 

KÖTELEZŐ TESTNEVELÉSÓRA
 
- Kiknek lesz mindennapos testnevelésórája?
Mindennapos testnevelés órája 1-2., 5-6. és a 9-10. évfolyamosoknak lesz a 2013-2014-es tanévtől kezdődően.
 
- Kiváltható-e az előírt mindennapos testnevelésóra egyéb, mozgáshoz kapcsolódó foglalkozásokkal, különórákkal?
A törvény szerint a heti öt testnevelésórából kettő kiváltható olyan oktatásszervezési formákkal, amelyeket a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezései meghatároznak. Ilyen lehet akár a táncoktatás, és számos más mozgásforma is. Egy másik kiváltási lehetőség az iskolai sportkörökben való részvétel.
 

ISKOLAI HIÁNYZÁSOK ÉS IGAZOLÁSUK
 
- Hány napot hiányozhat a diák egy félévben szülői igazolással?
Ilyen időtartam nincsen konkrétan meghatározva. A jogszabályok szerint a mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha a tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülő írásbeli kérelmére – a házirendben meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra, továbbá a tanuló beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja. Ugyanakkor az igazolt mulasztások magas száma is osztályozóvizsga letételét teheti szükségessé.
 
- Hány igazolatlan óra után veszik el a családi pótlékot és mennyi időre?
Mind a tanköteles korú, mind az azt betöltött, de iskolai tanulmányokat folytató tanuló esetében 50 igazolatlan óra után kerül sor gyámhatósági kezdeményezésre az iskoláztatási támogatás felfüggesztésére. A gyámhatóság az iskoláztatási támogatás szüneteltetésének szükségességét három tanítási hónapot magában foglaló időszakonként, és a tanítási év lezárását követő 15 napon belül vizsgálja felül és indokolt esetben dönt a felfüggesztés megszüntetéséről.
 

OSZTÁLYPÉNZ
 
- Mennyi osztálypénzt szedhetnek az iskolában?
Az osztálypénz kérdését jogszabály nem rendezi, a téma az iskolák szervezeti és működési szabályzatának hatáskörébe tartozik. Mindazonáltal az intézményeknek figyelembe kell venniük azt a törvényi alapelvet, amely szerint az állami alapfokú és középfokú nevelésben-oktatásban történő részvétel Magyarországon térítésmentes, ebből kifolyólag mindenkire kötelező fizetési kötelezettséget nem írhatnak elő. Az osztálypénz szedése tehát csak önkéntes lehet, és ha valaki azt valamilyen okból nem tudja teljesíteni, akkor abból a gyermeknek, tanulónak, szülőnek semmilyen hátránya sem származhat.
 
ISKOLAKÖPENY VISELÉSE
 
- Kötelezhető-e a diák iskolaköpeny viselésére?
Sem a köznevelési törvény, sem a végrehajtási rendeletek nem írják elő iskolai formaruha általánosan kötelező használatát, ugyanakkor ennek előírását sem tiltják. Ennek megfelelően az iskola rendelkezhet úgy, hogy az intézményben formaruhát kell viselni.
 

HIT- ÉS ERKÖLCSTANOKTATÁS AZ ISKOLÁBAN
 
- Mely évfolyamokon lesz kötelező az erkölcstan, vagy a helyette választható hit-és erkölcstanoktatás?
2013 szeptemberétől az első és ötödik évfolyamon, illetve hat évfolyamos gimnáziumok hetedik évfolyamán lesz kötelező az erkölcstan illetve hit- és erkölcstanoktatás. Ezen évfolyamok mindegyike számára biztosítva lesz a tantárgyak közötti választás lehetősége is. A következő évektől felmenő rendszerben folytatódik a tantárgyak oktatásának kiterjesztése.
 
- Mi a különbség az erkölcstan, illetve a helyette választható hit- és erkölcstan között?
Az erkölcstan tantárgy tartalmát a Nemzeti alaptanterv és a hozzá kapcsolódó kerettanterv szabályozza, követve a köznevelési törvény azon alapelvét, amely szerint „a vallási, világnézeti információkat tárgyilagosan, sokoldalúan kell közvetíteni, a teljes nevelés-oktatási folyamatban tiszteletben tartva a gyermek, a tanuló, a szülő és a pedagógus vallási, világnézeti meggyőződését”. A hit-és erkölcstan tantárgy tartalmának meghatározása az azt oktató egyház joga és kötelessége, ebbe sem az iskola, sem az állam nem szól bele.
 
- Jelent-e valamilyen különbséget a későbbi előmenetel szempontjából az, hogy ki mit tanult?
Nem. A hit- és erkölcstan választása semmiféle megkülönböztetéssel nem jár. A bizonyítványban és egyéb tanügyi dokumentumokban pedig minden tanuló esetében az „Erkölcstan/Hit-és erkölcstan” megnevezés szerepel.
 
- Lehet-e tanév közben a tantárgyválasztáson módosítani?
Erre nincsen lehetőség, a csoportokat tanév közben nem lehet átszervezni. A következő tanévre vonatkozó esetleges változtatási szándékot a szülőnek adott év május 20-ig kell írásban közölnie az intézményvezetővel.
 
- Lehet-e a hit- és erkölcstanórát iskolán kívül megtartani?
Az iskola igazgatója és az órát tartó egyházi képviselő az összes érintett szülő írásbeli egyetértő nyilatkozata alapján megállapodhatnak arról, hogy az órákat más időpontban, és akár más helyszínen tartsák meg.
 
- A hit- és erkölcstant választó tanulóknak kell-e templomba járniuk vasárnaponként?
A hit- és erkölcstan tantárgy tartalmának meghatározása az azt oktató egyházi jogi személy feladata és joga, tehát ők határozzák meg annak tartalmát.
 
- Egy iskolában vagy osztályban több egyház is tarthat hittanórát? Mit tehetek, ha az általunk preferált vallási közösség nem tart hittanórát?
Az egyházak nem kötelesek mindenhol hit- és erkölcstan órát tartani, így maguk dönthetik el, hogy melyik oktatási intézményben biztosítják a tantárgy oktatását. A folyamatban, az órák megszervezésében az iskola közvetítő szerepet lát el. Amennyiben egy adott intézményben valamelyik egyház nem vállalja a hit- és erkölcstan óra megtartását, erre azonban igény lenne, a szülő kérése alapján az intézményvezető felveszi a kapcsolatot az érintett egyházzal. Ha az továbbra sem szervez hit- és erkölcstant, a szülő választhatja más egyház oktatását, vagy erkölcstant fog tanulni a tanuló.
 
- Az újonnan bevezetett tantárgyak (hittan, illetve hit- és erkölcstan), illetve némely tantárgy óraszám-növekedése (mindennapos testnevelés) miatt lesz olyan tantárgy, amiből kevesebb órája lesz a gyermekemnek?
Az újdonságokkal járó óraszám-növekedés plusz órakeretben valósul meg, nem másik tantárgy(ak) kárára, ezért ezekkel párhuzamosan azok óraszáma nem fog csökkenni.
 

KÖTELEZŐ LESZ SZEPTEMBERTŐL 16 ÓRÁIG AZ ISKOLÁBAN TARTÓZKODNIA A GYEREKEKNEK!
 
- Valóban kötelező lesz minden általános iskolásnak 16 óráig az iskolában tartózkodnia?
A köznevelési törvény szerint „általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan módon kell megszervezni, hogy a foglalkozások legalább tizenhat óráig tartsanak”, és „a tanuló kötelessége, hogy ezeken a foglalkozásokon részt vegyen”. Ugyanakkor a törvény lehetőséget ad arra is, hogy a szülő kérelmére az igazgató saját hatásköre alapján ez alól felmentést adhasson, hacsak nem egész napos iskolaként működik az intézmény. Ez a szabályozás szeptembertől minden általános iskola minden évfolyamára vonatkozik.
 
- Szeptembertől tényleg megszűnik a napközi?
A köznevelési törvény ugyan nem említ külön napközis foglalkozást, vagy napközis nevelői munkakört, ez azonban nem jelenti azt, hogy nem is lesz ilyen. A 16 óráig kötelezően biztosítandó iskolai foglalkozások továbbra is lehetőséget adnak a napközis illetve tanulószobai foglalkozások megtartására.
 
- 16 óra után kiteszik a gyermeket az iskolából?
A hatályos törvényi rendelkezések szerint a 16 óráig tartó foglalkozásokon túl délután 17 óráig, illetve addig, amíg a tanulók jogszerűen tartózkodnak az intézményben, gondoskodni kell a felügyeletükről.
 

KÖTELEZŐ LESZ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT A DIÁKOK SZÁMÁRA
 
- Mi az a közösségi szolgálat?
A közösségi szolgálat olyan, a közösség javát szolgáló tevékenység, amely fejleszti a diákok személyes és szociális kompetenciáit, erősíti felelősségérzetüket, csapatmunkára készíti fel őket. A közösségi szolgálat elvégzéséről szóló igazolás szükséges feltétele az érettségi bizonyítvány kiadásának.
 
- Hol végezhető közösségi szolgálat?
Olyan fogadó intézményekben és szervezetekben, amelyek miniszteri rendeletben meghatározott területeken (pl. egészségügy, környezetvédelem, sport) tevékenykednek, feladatkörük ellátásából adódóan alkalmasak a diákok fogadására, továbbá a rájuk vonatkozó jogszabályokban megfogalmazott feltételeknek eleget tudnak tenni. A fogadó intézmények aktuális listája megtalálható az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet honlapján.
 
- Mikor és mennyi időre kell közösségi szolgálatot végezniük a diákoknak?
Azoknak a diákoknak, akik 2016. január 1-je után kezdik meg érettségi vizsgáikat 3 év alatt legalább 50 órás közösségi szolgálaton kell részt venniük. A tanulók számára a középiskolák a 9–11. évfolyamon lehetőség szerint három tanévre, arányosan elosztva szervezik meg a közösségi szolgálat teljesítésére alkalmas tevékenységeket. Ez azt jelenti, hogy a 2013 szeptemberében induló 9. évfolyamon tanulóknak lehetőség szerint már közösségi szolgálatot kell végezniük.
 
- Teljesíthető-e nyáron a közösségi szolgálat?
Igen, de csak akkor, ha nyári szünidő ideje alatt is alkalmaz az iskola kapcsolattartó, koordináló tanárt, mivel a szervezés, koordinálás minden esetben az iskola feladata.
 
- Hol lehet bővebb információhoz jutni a közösségi szolgálattal kapcsolatban?
Az érdeklődőknek az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által létrehozott Közösségi Szolgálat Portál nyújt átfogó segítséget.
 

MI VÁLTOZIK A TANKÖNYVELLÁTÁSBAN? VALÓBAN INGYENES LESZ?
 
- Valóban ingyenessé válik-e a tankönyvellátás?
Az új tanévtől az 1-8. évfolyamokon – továbbá a nemzetiségi nevelés-oktatásban és a gyógypedagógiai nevelés-oktatásban – felmenő rendszerben az állam térítésmentesen biztosítani fogja a tankönyveket a diákok számára. Ez azt jelenti, hogy 2013 szeptemberében az első évfolyamosoknak már nem kell fizetniük a tankönyvekért.
 
- A 2-8. évfolyamokon az eddig ingyenességre jogosult tanulóknak mostantól fizetniük kell?
A következő tanévben az általánosan ingyenességre jogosult első évfolyamos tanulók kivételével, folyamatosan kifutó rendszerben továbbra is rászorultsági alapon biztosítja az állam az ingyenes tankönyvellátást. Aki tehát ingyenességi jogosultságát korábban igazolta, annak nem kell fizetnie a tankönyvekért.
 
- A Könyvtárellátó Nonprofit Kft. a térítésmentességre nem jogosult tanulók szüleinek csekket küldött a tankönyvek árának befizetésére. Meddig lehet befizetni a csekket?
A térítésmentességre nem jogosult diákok részére kiküldött díjbekérők fizetési határideje: 2013. augusztus 15.
 
- Lehet-e utalvánnyal fizetni a tankönyvekért?
A Könyvtárellátó előkészíti annak a lehetőségét, hogy az ország különböző pontjain a díjbekérők ellenértéke iskolakezdési utalvánnyal kiegyenlíthető legyen. Az ezzel kapcsolatos információkat 2013. július 15-ig a Könyvtárellátó saját honlapján teszi közzé.
 
- Hol lehet átvenni a tankönyveket?
A tankönyveket a korábban megszokott módon az iskolában osztják ki a tanulóknak, miután a Könyvtárellátó kiszállította a megrendelt könyveket az intézményeknek. Az időponttal kapcsolatban az iskola ad tájékoztatást.
 

A DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉSE, ÉRVÉNYESSÉGE
 
- Mi a diákigazolvány igénylésének folyamata?
A diákigazolvány igénylésének folyamata két részből áll. Először szükség van az okmányirodában a Nemzeti Egységes Kártyarendszer adatlap (NEK adatlap) igénylésére. Az igényléshez a diákigazolványra jogosultnak a születési anyakönyvi kivonatát és a lakcímkártyáját, vagy a személyazonosító okmányát és a lakcímkártyáját kell a magával vinnie. A diákigazolvány igénylését ezt követően a NEK adatlap birtokában az oktatási intézményben kell kezdeményezni.
 
- Mennyibe kerül az igénylés?
Az igénylés elindításával egyidejűleg az intézmény vagy a fenntartó által meghatározott módon 1400 Ft-ot kell befizetni.
 
- Mennyi idő alatt készül el az igazolvány?
A diákigazolvány elkészítésének határideje a jogszabály alapján 45 nap, amibe nem számít bele az esetleges hiánypótlás és hibajavítás időszaka.
 
- Mi történik, ha nem készül el tanévkezdésre az igazolvány?
A jogosult a diákigazolvány elkészültéig díjmentesen igazolást kérhet az intézményben. Az igazolás 60 napig érvényes, és a diákigazolványhoz fűződő kedvezmények igénybevételére jogosít. Amennyiben az igazolás lejártáig a diákigazolvány még mindig nem készül el, úgy újabb igazolás igénylésére van lehetőség.
 
- Hogyan lehet meghosszabbítani a már meglévő igazolvány érvényességét?
A tanköteles kor felső határát (16. betöltött életév) a tanév megkezdéséig betöltő tanulók diákigazolványát az intézmény érvényesítő matricával látja el a tanév elején (október 31. napjáig). Az érvényesítő matricát a jogosultnak kell igényelnie az oktatási intézményben. A tanköteles tanulók diákigazolványa matrica nélkül is érvényes.
 
- Hol található további információ a diákigazolványról?
A diákigazolvány igénylési folyamatának folyamatábrái, valamint az Oktatási Hivatal tájékoztató levelei a www.diakigazolvany.hu oldalon találhatók meg.
 
TUDNIVALÓK A KÖZNEVELÉSI HÍDPROGRAMRÓL
 
- Mi a célja a Köznevelési Hídprogramoknak?
A középfokú nevelés-oktatásba illetve szakképzésbe való bekapcsolódás segítése azon tanulók számára, akik valamilyen okból lemaradtak az iskolai előmenetelben.
 
- Kik vehetnek részt a Köznevelési Hídprogramokban?
A Hídprogramok tanköteles korú tanulóknak szólnak. A Híd I. programban azok vehetnek részt, akik alapfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek, de középfokú iskolába nem nyertek felvételt. A Híd II. programba pedig az alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező, de legalább hat általános iskolai évfolyamot sikeresen elvégező, 15. életévüket betöltött diákok jelentkezhetnek.
 
- Mely intézményekben indulnak szeptembertől a Köznevelési Hídprogramok?
A Köznevelési Hídprogramokban részt vevő intézményeket a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ jelölte ki. Az intézmények listája a központ honlapján olvasható.
 
- Milyen tantervvel indulnak a Hídprogramok?
A Híd I., illetve Híd II. programok kerettantervét az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet honlapján olvashatják az érdeklődők.
 
Kép: Freedigitalphotos.net
 
Forrás: http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/
 
 


Címkék: iskola, ingyenes tankönyvellátás, 16 óráig iskolában, hittan, erkölcstan, testnevelés, közösségi szolgálat, szülői igazolás, osztálypénz, iskolaköpeny

vonal

[x] hirdetés

hirdetés

Tündéri versek és mondókák a baba öltöztetéséhez, fürdetéséhez, játékhoz, altatáshoz
Kattints ide >>

vonal

[x] hirdetés

OLVASD EL EZT IS!

Változások a bölcsődei, óvodai és iskolai étkeztetésben

Elkészült a közétkeztetésről szóló jogszabálytervezet. A kormány honlapján olvasható dokumentumhoz május 10-ig várják a véleményeket.

tovább a cikkre
Nem igaz, hogy 6 éves kortól kötelező az iskola!

Hatéves korban az iskolakezdés lehetőség, nem kötelezettség - közölte a köznevelési államtitkárság hétfőn az MTI-vel. Hozzátette: nem igaz, hogy az oktatásirányítás kötelezővé tette minden hatéves gyereknek az iskola megkezdését.

tovább a cikkre
Az óvodai és iskolai beiratkozáshoz is kell a gyermeknek személyi

Az idei évtől az iskolai, óvodai beiratkozáshoz már nemcsak lakcímigazolvány, hanem a gyermek nevére kiállított személyi igazolvány vagy útlevél is kell - hívta fel a figyelmet a Tolna Megyei Kormányhivatal.

tovább a cikkre
Első napok az iskolában

Becsengettek.
Megjönnek az új kis elsősök a suliba. Tágra nyitott szemmel, kíváncsian, csodát várva.
A mostani gyerekek fejlettek, értelmesek, tájékozottak. Mindenre nyitottak, bátrak, barátságosak.

tovább a cikkre
Hogyan készüljünk az iskolára?

Lassan a vakáció félidejéhez érünk. Már biztosan mindenki kipihente a fáradalmakat. A szülőket pedig a következő tanév indulása kezdi foglalkoztatni.

tovább a cikkre
Az iskolakezdési támogatás

Már csak néhány nap van hátra az iskolakezdésig. Szeptember 1. nemcsak a gyermekek számára okozhat fejtörést, gyakran a szülők is bajban vannak, hogy a tanszerek, tankönyvek árát hogyan teremtsék elő.

tovább a cikkre

Vissza az előző oldalra

Legnépszerűbb

Recept ajánlatunk

Töltött tojás

Töltött tojás

Uzsonnakrémek kenyérre >>
12 hónapos kortól. >>

Hozzávalók: tojás majonéz mustár pritamin paprika póréhagyma tejföl reszelt sajt fűszerpaprika ízlés szerint!

Recept:

A tojásokat alaposan megmossuk, majd héjában keményre főzzük (kb. 15 perc). Amikor kihűlt, megpucoljuk, hosszában kettévágjuk. A sárgáját külön tálba tesszük, összetörjük, hozzákeverünk annyi tejfölt, hogy krémes legyen, ízesítjük majon&(...) tovább a teljes recepthez...


Rovatok

Cikkek témái

Szolgáltatások

Terhesség hétről-hétreBaba fejlődéseGaléria   /   Videótár

Terhesség hétről hétre 

Nyereményjáték   /   Szakértők   /      Webáruház

Horoszkópok
Baba horoszkóp
Szülő horoszkóp
Szerelmi horoszkóp

Keresők
Névkereső babáknak
Receptkereső babáknak
Orvoskereső
Gyermekorvosi ügyeletek
Orvosi szótár
Baba-mama katalógus

rssRSS hírcsatorna

Kalkulátorok
Ezt olvastad már? [x]
Hírek, érdekességek

"Kivettem a 12 éves lányom az iskolából, hogy influenszer lehessen"

vissza vissza