2023. december 07 |...

Főoldal > Cikkek > Hivatalos ügyek > GYED - Gyermekgondozási díj - Szülők Lapja

GYED - Gyermekgondozási díj


Ki jogosult a GYED-re? Mi számít bele a GYED igénylésekor a biztosítási időbe? Mennyi ideig kaphatsz GYED-et a jogosultsági időd alapján? Mikor nem jár a GYED? Ki intézi a GYED kérelem benyújtását? Lehet-e a GYED-et visszamenőlegesen igényelni?

Szerző: Szülők lapja
2015-01-01
Forrás: Szülők lapja
kuldeskuldeskuldeskuldes
vonal

Ez a cikk 3262 napja frissült utoljára. A benne szereplő információk a megjelenés idején pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Figyelem! Gyed változás 2016.01.01jétől!
A gyermekgondozási díj az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai keretében, a gyermekvállalás támogatására nyújtott pénzbeli ellátás. A gyermekgondozási díj nem szociális juttatás, hanem biztosítási jogviszony , illetve felsőoktatási intézmény nappali tagozatán folytatott hallgatói jogviszony alapján járó pénzbeli ellátás, amely nem azonos az alanyi jogon igénybe vehető gyermekgondozást segítő ellátással (korábban gyermekgondozási segély - gyes) elnevezésű ellátással.

Arról, hogy ki jogosult a gyermekgondozási díjra, az mennyi időre jár, mekkora az összege, hogyan kell igényelni, lehet-e visszamenőlegesen igényelni, mennyi idő alatt bírálják el a kérelmet, hogyan történik a folyósítás, végezhető-e mellette munka, hogyan kell bejelenteni az adatváltozást, etc. - minden aktualításról, a 201601.01-jétől érvényes információkról az
OEP hivatalos tájékoztatójában olvashatsz, amit az alábbi linken érsz el >>


Figyelem! A lentekben olvasható anyag utoljára 2015.01.01-jén frissült.

Ki jogosult a gyermekgondozási díjra?
A gyermekgondozási díjra jogosultság egyik feltétele, hogy az igénylőnek 2 éven belül 365 naptári napi biztosítási idővel kell rendelkeznie. Az anya esetében a szülés napjához igazodóan, egyéb igénylő (pl.: az apa) esetében pedig az igénybejelentésen feltüntetett naphoz - azaz, amelyik naptól a kérelmező igénybe kívánja venni a gyermekgondozási díjat — igazodóan kell vizsgálni a biztosítási idő meglétét.
 • a biztosított, gyermeket szülő anya, ha a szülést megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt,
 • a biztosított szülő, ha a gyermekgondozási díj igénylését megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt,
 • a terhességi-gyermekágyi segélyben részesült anya, akinek a biztosítási jogviszonya a terhességi gyermekágyi segély igénybevételének időtartama alatt szűnt meg feltéve, hogy a terhességi gyermekágyi segélyre való jogosultsága a biztosítási jogviszony fennállta alatt keletkezett és a szülést megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt, azzal, hogy valamennyi esetben további feltétel, hogy a gyermekgondozási díjat kérelmező személy a gyermeket saját háztartásában nevelje.

Aki munkaviszonyban, közalkalmazotti, köztisztviselői, kormánytisztviselői jogviszonyban áll, annak a gyermekgondozási díj időtartamára a munkáltatójától fizetés nélküli szabadságot kell kérni.
A bedolgozó részére gyermekgondozási díjat nem lehet folyósítani addig, amíg a feldolgozásra átvett anyagot vissza nem adta.
A GYED adóköteles jövedelem, abból az adószabály szerint adót(előleget), és nyugdíjjárulékot kell levonni.

A GYED összege
A gyermekgondozási díj napi alapjának megállapításával kapcsolatos változások (Ebtv. 42/D. §):
Alapvetően módosult a gyermekgondozási díj napi alapjának megállapítása. Ennek megfelelően a gyermekgondozási díj napi alapját 2015. július 1-jétől a következők szerint kell megállapítani:  
- folyamatos biztosítási jogviszony esetén a jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőző naptári év első napjától a jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőző harmadik hónap utolsó napjáig terjedő időszakban (irányadó időszak), az időszak utolsó napjához időben legközelebb eső 180 naptári napra bevallott jövedelem alapján kell megállapítani, 
- amennyiben az irányadó időszakban a jogosult nem rendelkezik 180 naptári napi bevallott jövedelemmel, de rendelkezik 180 nap - Tbj.5.§ szerinti - folyamatos biztosításban töltött idővel, akkor 120 naptári napi bevallott jövedelem alapján kell megállapítani az ellátás napi alapját. 
- ha a biztosított az irányadó időszakban nem rendelkezik 120 naptári napi jövedelemmel, de az ellátásra való jogosultság első napját megelőzően van legalább 180 napnyi - Tbj.5.§ szerinti - folyamatos biztosítási jogviszonya, akkor a gyermekgondozás díj naptári napi alapját a tényleges, ennek hiányában a szerződés szerinti jövedelme alapján kell megállapítani.

Fontos: Nincs változás abban, hogy amennyiben a jogosultnak az irányadó időszakban nincs 30 naptári napi tényleges jövedelme, akkor az ellátás naptári napi alapját a szerződés szerinti jövedelem figyelembevételével kell megállapítani.  
Ha a jogosult nem rendelkezik a fentiek szerinti 180, illetve 120 napi jövedelemmel és nincs a jogosultságot megelőzően 180 nap - Tbj.5.§ szerinti - folyamatos biztosításban töltött ideje sem, akkor az ellátás napi alapját az ellátásra való jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének harmincad része alapján kell megállapítani. Amennyiben a jogosult tényleges, illetve szerződés szerinti jövedelme ezt az összeget nem éri el, akkor az ellátás az 5 irányadó időszakban bevallott tényleges jövedelem, ennek hiányában a szerződés szerinti jövedelem figyelembevételével kerül megállapításra.  

ÚJ kedvezményszabály: ha a gyermek gyermekgondozási díj vagy  gyermekgondozási segély igénybevétele alatt, vagy annak megszűnését követő egy éven belül születik, és az újabb gyermek születését megelőzően utolsóként született gyermek jogán megállapított csecsemőgondozási díj naptári napi alapja magasabb összegű, mint az Ebtv. 42/D.§ (2)-(3) bekezdés alapján számított gyermekgondozási díj naptári napi alapja, akkor a magasabb naptári napi alap alapján kell az ellátást megállapítani.
A kedvezményszabály csak akkor alkalmazható, ha az utolsó gyermek születését közvetlenül megelőzően született gyermekre megállapított csecsemőgondozási díj (terhességi-gyermekágyi segély) alapja kizárólag a jogosultság kezdő napján fennálló foglalkoztatónál elért jövedelem figyelembevételével került megállapításra.
Az új szabályokat azon biztosítottak esetében kell alkalmazni, akik 2015. június 30-át követően válnak jogosulttá gyermekgondozási díjra.

Fizetés nélküli szabadság Gyed-re
A Munka Törvénykönyve szerint a munkavállalót – a gyermek 3. életévének betöltéséig a gyermek gondozása céljából – fizetés nélküli szabadság illeti meg,
A szülőnek a Gyed igénylésekor a fizetés nélküli szabadságot kérni kell a munkáltatójától.
A várható fizetés nélküli szabadság végét jelezni kell a kérelmen. Amennyiben a munkaviszonyod a Gyed alatt is fennáll, akkor biztosításod folyamatos.

Mi számít bele a GYED igényléséhez a biztosítási időbe?
Az előzetes 365 napi biztosítási idő megállapításánál figyelembe kell venni:
-    a biztosítási jogviszony időtartamát,
-    biztosítás megszűnését követő baleseti táppénz idejét,
-    a közép-, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideig folytatott tanulmányok idejéből 180 naptári napot.
-    a rehabilitációs járadék, rehabilitációs ellátás folyósításának idejét.

Mennyi ideig kaphatsz GYED-et a jogosultsági időd alapján?
 • A gyermekgondozási díj legkorábban a terhességi-gyermekágyi segély, illetőleg az annak megfelelő időtartam lejártát követő naptól a gyermeket szülő anya esetében a szülést, egyéb esetben a jogosultságot megelőző 2 éven belül megszerzett biztosításban töltött napoknak megfelelő időtartamra, de legfeljebb a gyermek 2. életévének betöltéséig jár.
 • Abban az esetben, ha a gyermekgondozási díjra jogosult a jogosultság megszerzésekor vagy azt megelőző 2 éven belül jogosult volt gyermekgondozási díjra, a gyermekgondozási díj folyósításának időtartama nem lehet rövidebb a korábbi gyermekgondozási díj (1) bekezdés alapján megállapított időtartamánál, és ezen gyermekgondozási díj folyósításának időtartama nem hosszabbodik meg a korábbi terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély jogosultsági idejével.
 • Amennyiben a gyermekgondozási díj iránti kérelem a szülési szabadság vagy az annak megfelelő időtartam lejártát megelőzően kerül benyújtásra, a kérelem elbírálására vonatkozó határidő kezdőnapja a szülési szabadság, illetve az annak megfelelő időtartam lejártát követő nap.
A gyermek második életévének betöltéséig a GYED akkor is jár, ha az ellátás igénybevételét időközben – pl. átmeneti munkába állás miatt – megszakítják. Az ellátás megszakítása a már megállapított GYED összegét nem érinti.

Mikor nem jár a GYED?
 • a jogosult bármilyen jogviszonyban díjazás - ide nem értve a szerzői jog védelme alatt álló alkotásért járó díjazást –törölni kell! ellenében munkát végez, vagy hatósági engedélyhez kötött keresőtevékenységét személyesen folytatja;
 • a jogosult - munkavégzés nélkül - megkapja teljes keresetét, ha a keresetét részben kapja meg, csak az elmaradt kereset után jár gyermekgondozási díj;
 • a jogosult egyéb rendszeres pénzellátásban - ide nem értve az álláskeresési járadékot és segélyt, a vállalkozói és a munkanélküli járadékot, valamint az álláskeresést ösztönző juttatást - részesül
 • a gyermeket - a külön jogszabályban foglaltak szerint - ideiglenes hatállyal elhelyezték, átmeneti vagy tartós nevelésbe vették, továbbá ha harminc napot meghaladóan bentlakásos szociális intézményben helyezték el;
 • a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben (bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet) helyezték el, ide nem értve a rehabilitációs, habilitációs foglalkozást nyújtó intézményi elhelyezést;
 • a jogosult előzetes letartóztatásban van, vagy szabadságvesztés, elzárás büntetését tölti.

GYED igénylése
A GYED kérelmedet mindig a munkáltatónak kell beadni, minden ezzel kapcsolatos nyomtatványt, iratot neki kell odaadnod.(akkor is, ha Tgyás alatt megszűnt a munkaviszonyos) Ha álláskereső vagy, akkor a munkaügyi kirendeltségen kell intézni. Gyed igényt közvetlenül az OEP-nek akkor add be, ha a jogutód nélkül megszűnt a munkahelyed.
A kifizetőhellyel nem rendelkező munkáltatók a gyermekgondozási díj iránti kérelmet az  
OEP-hez továbbítják. Az ellátásodat ebben az esetben onnan kapod. Bármi gondod van, a TAJ számod bemondásával az OEP felvilágosítást ad.
A munkáltató, vagy az OEP küld egy nyomtatványt az igényléshez.

GYED visszamenőleges igénylése
A gyermekgondozási díjat az igénybejelentés napjától visszamenőleg legfeljebb 6 hónapra lehet kérelmezni, azaz az ellátást legkorábban az igénybejelentés napját megelőző 6. hónap első napjától lehet megállapítani.

Forrás: OEP
Fotó: FreeDigitalPhotos

CSED (TGYÁS), GYED, GYES KALKULÁTOR >>

CSED (TGYÁS), GYED, GYES, kismama ellátások kisokosa >>

Címkék: gyed, gyermekgondozási díj, Munka Törvénykönyve, fizetés nélküli szabadság, OEP

vonal

[x] hirdetés

hirdetés

Tündéri versek és mondókák a baba öltöztetéséhez, fürdetéséhez, játékhoz, altatáshoz
Kattints ide >>

vonal

[x] hirdetés

OLVASD EL EZT IS!

SZÉP-kártyád van? Erre figyelj most oda, hogy el ne vesszen a rajta lévő összeg!
SZÉP-kártyád van? Erre figyelj most oda, hogy el ne vesszen a rajta lévő összeg!

Legkésőbb 2017. május 31-ig használhatók fel a SZÉP-kártyákra két éve feltöltött juttatások - jelenleg mintegy 4,2 milliárd forint van a kártyákon - ezt követően a kártyakibocsátó bankok visszautalják a munkáltatóknak a megmaradt pénzt.

tovább a cikkre
Adóbevallás 2017: már csak néhány napig kérheted az szja-bevallásod tervezetének postázását a NAV-tól!
Adóbevallás 2017: már csak néhány napig kérheted az szja-bevallásod tervezetének postázását a NAV-tól!

Már csak néhány napig lehet kérni a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól (NAV) a személyi jövedelemadóról (szja) szóló adóbevallási tervezet postázását - közölte a hivatal pénteken az MTI-vel.

tovább a cikkre
Munkaszüneti napok 2017: hivatalosan is munkaszüneti nap lett nagypéntek! - Így a húsvét 4 napos munkaszüneti ünneppé vált
Munkaszüneti napok 2017: hivatalosan is munkaszüneti nap lett nagypéntek! - Így a húsvét 4 napos munkaszüneti ünneppé vált

Az Országgyűlés kedden a Fidesz-KDNP képviselőinek javaslatára munkaszüneti nappá nyilvánította nagypénteket, így idén április 14-től négynapos munkaszüneti ünneppé válik a húsvét.

tovább a cikkre

Vissza az előző oldalra

Legnépszerűbb

Recept ajánlatunk

Töltött tojás

Töltött tojás

Uzsonnakrémek kenyérre >>
12 hónapos kortól. >>

Hozzávalók: tojás majonéz mustár pritamin paprika póréhagyma tejföl reszelt sajt fűszerpaprika ízlés szerint!

Recept:

A tojásokat alaposan megmossuk, majd héjában keményre főzzük (kb. 15 perc). Amikor kihűlt, megpucoljuk, hosszában kettévágjuk. A sárgáját külön tálba tesszük, összetörjük, hozzákeverünk annyi tejfölt, hogy krémes legyen, ízesítjük majon&(...) tovább a teljes recepthez...


Rovatok

Cikkek témái

Szolgáltatások

Terhesség hétről-hétreBaba fejlődéseGaléria   /   Videótár

Terhesség hétről hétre 

Nyereményjáték   /   Szakértők   /      Webáruház

Horoszkópok
Baba horoszkóp
Szülő horoszkóp
Szerelmi horoszkóp

Keresők
Névkereső babáknak
Receptkereső babáknak
Orvoskereső
Gyermekorvosi ügyeletek
Orvosi szótár
Baba-mama katalógus

rssRSS hírcsatorna

Kalkulátorok
Ezt olvastad már? [x]
Hírek, érdekességek

Megtalálták a kórházból eltűnt 10 éves kisfiút

vissza vissza